مجمع جهانی راه

از سال 1908 مجمع جهاني راه (پيارک) به عنوان يک مجمع بين المللي در زمينه راه و حمل و نقل جاده اي شناخته شد. در طول اين مدت، پيارک در خصوص بهبود ارتباطات جهاني در زمينه راه که باعث توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي است، گامهاي موثرتري برداشته است.
امروزه، دست اندرکاران مختلف بخشهاي راه، بخصوص ادارات راه، بعلت تغيير سريع محيط با مسائل پيچيده تري روبرو هستند. به منظور پاسخگويي به نيازهاي قرن 21، پيارک برنامه استراتژيک خود را باهدف راهنماي آينده این مجمع، توسعه داده است.اپيارک هم اکنون با عضويت بيش از 2000 عضو از 105 کشور جهان به کار خود ادامه مي دهد.

برنامه استراتژيک پيارک

چشم انداز:
پيشرو بودن در فراهم نمودن اطلاعات در زمينه سياستها و تجارب مربوط به راه و حمل و نقل جاده اي در چهارچوب حمل و نقل يکپارچه پايدار.ا

رسالت:
پيارک يک سازمان غيرسياسي و غير انتفاعي مي باشد که در زمينه هاي زير به اعضاي خود خدمات ارايه مي کند:

*

در زمينه برقراري گردهمايي هاي بين المللي به منظور بررسي و تبادل نظر در زمينه تمام مباحث مرتبط با راه و حمل و نقل جاده اي بويژه زيرساختها، اداره، ايمني و پايداري جهاني

*

شناسايي، توسعه و ترويج بهترين تجارب بين المللي و تسهيل دستيابي به اطلاعات بين المللي

*

داشتن توجه ويژه در فعاليتها در زمينه نيازهاي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي در حال گذار

*

توسعه و ترويج ابزارهاي مناسب تصميم گيري در زمينه راه و حمل و نقل جاده اي

ارزشها:1
ارزشهاي پيارک عبارتند از: ا

*

فراهم نمودن يک سرويس جهاني با کيفيت براي اعضا

*

بيطرفي، بي نظري و آزادي عضويت

*

ترويج راه حلهاي اقتصادي قوي، مدبرانه و پايدار

*

شناسايي جايگاه حمل و نقل جاده اي در يک حمل و نقل يکپارچه و مبحث کاربري زمين

*

اداره براساس نظر اعضا

*

پيشرو در زمينه انتقال تکنولوژي

1 2